JS 中匹配任意字符方案

背景,最近需要匹配出某段脚本里的字符串比如: <script type="text/javascript">window._debug = false</script> 从中截取 到下面内容: window._debug = false 第一时间想到了 .* 来进行中间的匹配: /<script .+>(.*)<\/script>/ 但是实际情况是,大多数脚本和测试的是不一样,都是多行的,会存在换行符。 <script type="text/javascript"> window._debug = false window._obj = { a: 1, b: 2 } </script> 这个时候你可以使用取反的字符匹配类似来避免: var reg 详情 »